Angelo Mizzi dumn. (22.10.1888 - 16.5.1957)

Previous | Next | Family Tree | Overview Photos